Dream on, dreamer
Carla, 19, Bucharest, Romania
Home Theme Ask me, darling. Submit

(via un-simplu-blog)

(via livia-ioana)

Dacă începi să scrii despre un om, fii sigur că îl iubeşti.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter